Disclaimer

Vereniging Vrienden van Sonsbeek besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die op de website zijn geplaatst. Desondanks is het mogelijk dat er eventuele fouten en/of onvolkomenheden in de website voorkomen. 

Vereniging Vrienden van Sonsbeek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die hierdoor ontstaat en/of schade als gevolg van of in verband met het gebruiken, het afgaan op of verspreiden van de gegevens en informatie afkomstig van de website. Vereniging Vrienden van Sonsbeek behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik de website te wijzigen zonder derden daarvan op de hoogte te stellen of derden de toegang tot de website te weigeren. De website van Vereniging Vrienden van Sonsbeek biedt ook toegang tot websites en/of informatiebronnen van derden. Vereniging Vrienden van Sonsbeek staat niet in voor de inhoud en het functioneren van deze websites en/of informatiebronnen en is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik hiervan.

Copyright

© Copyright Vereniging Vrienden van Sonsbeek . Alle rechten voorbehouden. De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, beeldmerken, (handels)namen en logo’s, zijn eigendom van of in licentie bij Vereniging Vrienden van Sonsbeek en wordt beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze website.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijke doeleinden. Het gebruik voor commerciële doeleinden is niet toegestaan. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud van de website geheel of gedeeltelijk te reproduceren, over te dragen, te verspreiden, te bewaren of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Vereniging Vrienden van Sonsbeek.

E-mail

De inhoud van de e-mailberichten die door of namens Vereniging Vrienden van Sonsbeek worden verstuurd zijn vertrouwelijk. Ongeautoriseerd gebruik, kopiëren of verspreiden van de e-mailberichten of van eventuele hieraan gekoppelde bestanden, is niet toegestaan. De e-mailberichten zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien de ontvanger niet de geadresseerde is, wordt deze verzocht de afzender op de hoogte te stellen door het bericht te retourneren, en vervolgens de tekst en eventuele bijlagen te verwijderen.

Vereniging Vrienden van Sonsbeek is niet aansprakelijk voor een onjuiste, onvolledige of ontijdige verzending of ontvangst van e-mailberichten, hieruit voortvloeiende schade, voor de gevolgen van het onderscheppen of oneigenlijk gebruik van het e-mailbericht door onbevoegde derden of de eventuele aanwezigheid van virussen. Standpunten en meningen die in een e-mailbericht worden geuit vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs die van Vereniging Vrienden van Sonsbeek.