Sint-Jansbeek Sonsbeekpark Arnhem

Privacyverklaring Vrienden van Sonsbeek

Vereniging Vrienden van Sonsbeek hanteert het volgende privacybeleid met betrekking tot het tijdschrift Bulletin, het gebruik van zijn website www.vriendenvansonsbeek.nl en de ledenadministratie.
De Vereniging Vrienden van Sonsbeek voldoet hiermee aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Algemeen

Vereniging Vrienden van Sonsbeek (VVvS) heeft de rechtspersoon vereniging en is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 40123951.

Ledenadministratie

VvS legt persoonsgegevens vast van leden en zakelijke relaties.
Deze gegevens zijn: naam, voornamen, adres, telefoonnummers, geboortedatum, geslacht, bankrekeningnummer en emailadres.
Deze gegevens worden gebruikt voor communicatie met de leden en zakelijke relaties, zoals voor het sturen van rekeningen, tijdschrift, nieuwsbrief, persoonlijke berichten en voor automatische incasso van contributie.
Deze gegevens worden niet met derden gedeeld, behoudens voor verzending van het tijdschrift Bulletin.

De gegevens in de ledenadministratie worden bewaard zolang het lidmaatschap of de zakelijke relatie duurt. Bij opzegging worden alle gegevens gewist.

De ledenadministratie wordt gevoerd door de penningmeester. Het bestuur heeft inzage. Geledingen van de VvS kunnen via het bestuur zo nodig inzage krijgen.

De gegevens worden bewaard in het ledenadministratieprogramma.

Website

VvS gebruikt gegevens over bezoekers van zijn websites alleen voor verenigingsdoeleinden. De VvS gebruikt deze gegevens nimmer om aanbiedingen van producten of diensten toe te sturen (direct marketing, emailspam e.d.).
De VvS stelt gegevens over bezoekers van zijn websites niet aan derden ter beschikking. De VvS registreert ook geen bijzondere persoonsgegevens, met betrekking tot bijvoorbeeld godsdienst of levensovertuiging, ras of afkomst, gezondheid, seksuele leven, het strafrecht, politieke gezindheid of lidmaatschap van een vakvereniging.

Waar hieronder wordt gesproken over technische kenmerken van een opvraging, klik, vertoning, zoekopdracht of dergelijke wordt bedoeld: opgevraagde url, ip-nummer, tijdstip, HTTP-referer-url (inclusief soms uw zoektermen bij een zoekmachine), user-agent string, browsertype, beeldschermgrootte en dergelijke. Wij gaan niet na (als dat al zou kunnen) wie welk ip-nummer op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon.

Websitebezoek en zoekopdrachten

Wanneer u onze websites bezoekt dan worden de technische kenmerken van uw opvragingen in zogenaamde logfiles op onze servers bijgehouden. Deze gegevens worden uitsluitend ten behoeve van statistische analyses gedurende enkele maanden bewaard.

Contactformulieren en e-mail

Wanneer u een contact-, aanmeld- of informatieformulier op een van onze websites invult en opstuurt, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt samen met de technische kenmerken door ons bewaard zolang als naar de aard van het formulier en van uw bericht nodig of redelijk is.

Daarbij wordt ook rekening gehouden met een realistische periode voor de volledige beantwoording, afhandeling en/of verantwoording van uw bericht. Uw bericht kan daarnaast terecht komen in ons e-mailarchief, waar het als gevolg van backupprocedures een redelijke termijn wordt bewaard.

Deelname aan interactieve delen van onze websites

Wanneer u deelneemt aan interactieve delen van onze websites (zoals een gebruikservaring rubriek, reactie op berichten, deelname aan evenementen of plaatsing van advertenties op de markt), waarvoor u zich moet registreren en inloggen, dan staat het u vrij daarbij persoonsgegevens in te vullen in uw profiel, in uw handtekening, in de berichten die u plaatst, en dergelijke.

Deze gegevens worden voor onbeperkte duur bewaard, weergegeven in het betreffende deel van de website en door zoekmachines toegankelijk gemaakt.

Deze gegevens maakt u zelf openbaar en dit is uw eigen verantwoordelijkheid. Het staat u evenzeer vrij bij aanmelding een fantasienaam (pseudoniem, ‘nickname’) te hanteren en geen – of gefingeerde – persoonsgegevens in te vullen en uitsluitend anonieme berichten te plaatsen.
De door u geplaatste gegevens worden slechts bij uitzondering geanonimiseerd of verwijderd, na ontvangst van een daartoe strekkend gemotiveerd schriftelijk verzoek.

Wanneer u zich aanmeldt voor activiteiten of diensten van Vereniging Vrienden van Sonsbeek VvS (zoals het aanmeldformulier voor lidmaatschap) waarvoor waarheidsgetrouwe persoonsgegevens van u worden verwacht, dan zal de Vereniging Vrienden van Sonsbeek die gegevens uitsluitend gebruiken voor het betreffende doel (waaronder begrepen onze bedrijfsvoering, de communicatie rond de activiteit, het uitvoeren van de activiteit, facturering en financiële verantwoording, wettelijke bewaarplicht en dergelijke). Zie hierboven onder “Ledenadministratie”.

Als u zich inschrijft voor een activiteit die wordt georganiseerd door een persoon die een evenement heeft aangemaakt maakt de VvS de noodzakelijke gegevens die noodzakelijk zijn voor deze persoon bekend via de website en in download. Dit zijn opgegeven gebruikersnaam, contactgegevens.
Hiermee kunnen personen deelnemers informeren over de activiteit, de inschrijving en eventuele andere berichtgeving / informatie achteraf zoals verslagen.
Via info@vriendenvansonsbeek.nl kunt u een verzoek doen om uw inloggegevens te laten verwijderen en ook uw gebruikersnaam te anonimiseren. De inhoud op de site die u heeft toegevoegd blijft bestaan maar met als naam X bij de bijdrage.

Interviews en citaten

Wanneer u voor een van onze websites bent geïnterviewd of geciteerd en u na verloop van tijd een redelijk bezwaar heeft tegen voortgezette publicatie van de tekst met vermelding van uw naam, en uw naam voor de lezer feitelijk niet relevant is, dan zijn wij in het algemeen bereid het interview of citaat op uw verzoek te anonimiseren en uw naam te vervangen door een gefingeerde naam (onder vermelding van “X”).
Een verzoek daartoe kan gedaan worden door het mailen naar info@vriendenvansonsbeek.nl. zogenaamde logfiles die ten behoeve van de financiële verantwoording gedurende enkele maanden worden bewaard.
Wij gaan niet na (als dat al zou kunnen) wie welk ip-nummer op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon.

Cookies

Bij het vertonen van webpagina’s kunnen zogenaamde ‘cookies’ worden geplaatst in uw webbrowser.
Een cookie kunt u zien als een klein bestand met onpersoonlijke gegevens, dat wordt gebruikt om verschillende opvragingen van uw browser met elkaar in verband te brengen. Een cookie kan door de VvS worden gebruikt om bijvoorbeeld uw voorkeuren of gebruikersinstellingen op te slaan, of om ingelogd te blijven op een interactief deel van een website.

Met de standaardinstellingen accepteren de meeste browsers cookies automatisch, maar u kunt cookies ook weigeren of selectief accepteren. Meestal door de instellingen van uw browser aan te passen.
Als u cookies uitschakelt, is het mogelijk dat bepaalde functies van onze websites niet beschikbaar zijn (met name: inlogmechanismen).

Op de volgende websites vindt u informatie over veelgebruikte browsers en de manier waarop u de cookieinstellingen in de betreffende browser kunt aanpassen: Internet Explorer (Microsoft), Firefox (Mozilla), Safari (Apple), Google Chrome (Google), Opera.

De VvS maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om VvS te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.
De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw ipadres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de websiteactiviteit op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw ipadres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren zoals hierboven aangegeven.
Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Uitzonderingen: misbruik, verplichtingen

Wanneer er naar ons oordeel sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik van onze faciliteiten, dan kunnen wij bepaalde ip-nummers en/of e-mailadressen voor bepaalde of onbepaalde duur de toegang ontzeggen.
Bij vormen van misbruik waarbij derden in hun belangen worden geschaad, kunnen wij de betreffende gegevens aan deze derden ter beschikking stellen.
Bij misbruik kunnen wij pogingen ondernemen om de gegevens tot uw persoon te herleiden, bijvoorbeeld om contact op te kunnen nemen met u, een ouder, voogd, docent, toezichthouder, leidinggevende, eindverantwoordelijke of dergelijke, of om aangifte te kunnen doen dan wel u in rechte te kunnen aanspreken.
VvS stelt gegevens ter beschikking wanneer dit door de autoriteiten wordt verplicht.
Vragen kunt u richten aan info@vriendenvansonsbeek.nl.