Raadsbrief fietsen in het Sonsbeekpark

Het raadslid Scholten van de fractie Volt en het raadslid Pape van de fractie VVD hebben ons bij brief, ingekomen 21 februari 2024, schriftelijk vragen gesteld op grond van artikel 44 van het Reglement van Orde voor de Politieke Avond van de gemeente Arnhem 2018 over het Fietsen in Sonsbeekpark. Ter beantwoording van deze vragen delen wij u het volgende mee.

1. Is het college bekend met het hierboven geschetste beeld van grote aantallen fietsers die dagelijksgebruikmaken van deze routes door het Sonsbeekpark?
Wij zijn bekend met de door fietsers gebruikte route door park Sonsbeek. We zien dat diverse groepen fietsers substantieel gebruik maken het park, zoals scholieren, ouders met kinderen en woon-werkverkeer.
2. Waarom wordt hier in de Parkenvisie Sonsbeek, Zijpendaal en Gulden Bodem 2024 niet nader op ingegaan?
In de Parkenvisie wordt op pagina 42 in het deel ‘padennetwerk en mobiliteit’ ingegaan op fietsen in de parken. Hier is aangegeven dat fietsen in het park al verboden was. Dat blijft het geval. De twee door u genoemde routes worden niet specifiek genoemd in de visie, maar zijn uiteraard wel bekend bij ons.
3. Is het college het met ons eens dat er nu sprake is van een onwenselijke situatie, waar wel een goede oplossing voor gevonden moet worden?
In de Parkenvisie is opgenomen dat er een verbod geldt op fietsen in parken. De reden hiervoor is “dat door het toenemende aantal elektrische fietsen, brommers, ATB’ers en gravelbikers steeds meer frictie ontstaat tussen wandelaars en fietsers.

Lees meer